Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, że:

Administrator Danych:
Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją RIK/D/10/99 NIP:547-10-08-216, REGON: 000283222, tel. +48-33-822-05-93, email:rok@rok.bielsko.pl.

Inspektor Ochrony Danych:
Z-ca Inspektora Ochrony Danych:
Odpowiedzą na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt do IOD i Z-cy IOD adres poczty elektronicznej: iod@rok.bielsko.pl lub pisemnie (na adres siedziby ROK).

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, czy konkursów, a także organizacją wycieczek, imprez etc.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.
Realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez ROK umów z podmiotami trzecimi z tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

Państwa dane będą również przetwarzane w celu promowania Państwa dokonań artystycznych i związanych z propagowaniem kultury regionu w związku z czym będziemy publikować związane z tym Państwa dane w artykułach w prowadzonym przez nas wydawnictwie wpisanym do działań statutowych Regionalnego Ośrodka Kultury.

Państwa dane będą również publikowane w celu przekazania informacji kulturalnych w zakresie – co, gdzie, kiedy się wydarzy – np. wystawy, koncerty, warsztaty, prelekcje, konkursy, co również wiąże się z propagowaniem kultury przez ROK i działaniami statutowymi.

Państwa dane osobowe będą przetwarzać:
– przez czas wykonywania zadań Regionalnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej) i/lub
– przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane i/lub
– przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub nie wykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Państwa dane będą mogły być przez Regionalny Ośrodek Kultury przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
• mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
• jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
-celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
-stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
-ewentualnym źródle pozyskania danych;
-udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
-planowanego okresu przechowywania danych.