Wstęp

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury tj. www.rok.bielsko.plwww.tkb.art.plwww.silesiakultura.plwww.transetno.euwww.beskidregion.euwww.etnobeskidy.plbip.rokbielsko.nv.pl

Daty publikacji i aktualizacji

1. Data publikacji strony internetowej www.rok.bielsko.pl: 2021-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.rok.bielsko.pl jest częściowo zgodna (w 98.09%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

2. Data publikacji strony internetowej www.tkb.art.pl: 2020-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.tkb.art.pl jest częściowo zgodna (w 98.24%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

3. Data publikacji strony internetowej www.silesiakultura.pl: 2013-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.silesiakultura.pl jest częściowo zgodna (w 91.81%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

4. Data publikacji strony internetowej www.transetno.eu:  2017-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.transetno.eu  jest częściowo zgodna (w 99.68%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

5. Data publikacji strony internetowej www.beskidregion.eu: 2018-08-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.beskidregion.eu jest częściowo zgodna (w 90.48%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

6. Data publikacji strony internetowej www.etnobeskidy.pl: 2014-02-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.etnobeskidy.pl  jest częściowo zgodna (w 80.44%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Brak ustawienia kontrastu oraz powiększenia tekstu. Strona obecnie jest w stanie wygaszania. Zostanie w najbliższym czasie zamknięta. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

7. Data publikacji strony internetowej bip.rokbielsko.nv.pl: 2021-10-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://bip.rokbielsko.nv.pl jest częściowo zgodna (w 92.87%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-08 (zaktualizowana 2023-03-01)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Do przeprowadzenia samooceny dostępności, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Jekiełek
E-mail: m.jekielek@rok.bielsko.pl
Telefon: 33 822 05 93, 33-812-69-08

Każdy ma prawo do:

  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
  • zażądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu;
  • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia   żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna

Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. 1 Maja 8. Jest budynkiem objętym nadzorem konserwatora zabytków, w związku z czym dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony. Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  • Wejście od ulicy 1 Maja (wejście główne). Jest to wejście dla pracowników, widzów Galerii ROK oraz podnajemców pomieszczeń. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózka inwalidzkiego. Przy wejściu znajduje się dzwonek. W holu budynku znajduje się tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń. Brak jest informacji głosowej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń (informacje można uzyskać na portierni)
  • Wejście od ulicy 1 Maja (wyjście ewakuacyjne)
  • Wejście od placu przy ul. Sukienniczej. Wejście z poziomu placu. Przy wejściu znajduje się dzwonek.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Na parterze znajduje się Galeria Sztuki, do której prowadzą trzy stopnie. Po lewej stronie od wejścia do Galerii znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W Galerii znajdują się ławki, na których można usiąść.

Sekretariat oraz pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze budynku.

W budynku nie ma windy ani podnośnika dla osób na wózkach inwalidzkich, dlatego budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 Osoby zainteresowane spotkaniem z dyrekcją lub pracownikami proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 33 822 05 93, 33-812-69-08 lub adresem e-mail: m.jekielek@rok.bielsko.pl

W budynku nie ma informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Regionalny Ośrodek Kultury nie posiada własnego parkingu. W okolicy budynku jest możliwość skorzystania z parkingów miejskich.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. Sprawę można załatwić: